Avís legal

Ràdio Arrels
46 carrer dels Agustins
66000 Perpinyà

0033 468 35 47 48
arrels@arrels.net

ASSOCIATION DÉCARÉE EN PRÉFECTURE W662000421

Hébergeur: TIRABOL PRODUCCIONS SL, amb CIF B64166705 i domicili social al C/ Ali Bei 25, 4t 1a - 08010 BARCELONA, inscrita en el Registre Mercantil, en el tom 38504, foli.83. full 328863 i número d’inscripció 1. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: contacte@tirabol.cat - ISSN 2604-7349