Descobrim com es controlen les poblacions de mosquits a Catalunya Nord

Una entrevista picant a Andreu Palau, cap d'agència del servei públic del control del mosquit a Canet

Catalunya Nord

Des de fa 60 anys, el control del mosquit és una estratègia essencial per assegurar el benestar dels habitants de la nostra regió. Aquesta eina va ser posada en marxa durant la missió Racine, amb l'objectiu de fomentar l'arribada de turistes a les nostres costes. 

En els seus inicis, es recorria a insecticides organofosforats, uns productes molt tòxics, que eliminaven els mosquits per contacte directe. Avui es fa servir unicament el bioinsecticida BTI (Bacillus Thuringiensis Israelensis), que opera de manera específica amb les larves. 

El procés de control comença amb una fase de prospecció, on es busquen les àrees afectades i s'avalua l'extensió de la infestació. Després, es realitza un tractament localitzat en els llocs on s'han localitzat larves.

El programa de control es concentra exclusivament en els mosquits que representen un perill per la salut humana, és a dir, els que piquen a les persones i poden transmetre malalties.

Un exemple significatiu és el mosquit tigre, una espècie exclusivament urbana. Això significa que hem de prestar molta atenció als nostres jardins i  espais exteriors i evitar l'acumulació d'aigües estagnants. Un senzill gest, com posar sorra als plats sota les plantes, pot evitar que esdevinguin criadors de mosquits. És important tenir present que sense aigua, no hi ha mosquit.