Durant 10 dies, s'alliberarà aigua del barratge de Caramany

Catalunya Nord

| ©Météo Pyrénées

La sequera afecta particularment la vall de l’Aglí.
A partir d’ahir i durant 10 dies, es deixarà anar quantitats significatives d’aigua del barratge de Caramany. L’objectiu és de mantenir un cabal mínim de l’Aglí fins a Estagell, amb la finalitat que aquesta aigua alimenti les capes d’aigua subterrànies. En efecte, tal com ho demanen diverses associacions ecologistes, mantenir cabals mínims en els rius, no és només necessari per salvaguardar els ecosistemes, sinó que també serveix per alimentar les reserves subterrànies.
La decisió la presa la prefectura amb l’objectiu de protegir els proveïments en aigua potable d’alguns pobles particularment sensibles de la vall de l’Aglí, i ajudar el sector agrícola de la zona.
Actualment el barratge de Caramany està tot just a la meitat de la seva capacitat normal que és de 27.5 M de m3.