Catalunya Nord passa en situacio de "crisi sequera"

La llista de les mesures que s'apliquen

Catalunya Nord

Malgrat les pluges que s'han produït en determinats sectors i les que poden caure en les hores vinents, el dèficit de pluja continua sent molt excepcional (entre -60 i el 65 % durant els darrers 12 mesos).
En conseqüència, com havia anunciat després del Comitè de Recursos Hídrics, el prefecte de Catalunya Nord ha adoptat un decret que situa el departament en situació de "crisi sequera".

El passat 27 d'abril es va celebrar una reunió del comitè de recursos hídrics de Catalunya Nord que reunia tots els socis implicats en la gestió de la sequera (ens locals, usuaris, experts, associacions i serveis de l'Estat). Aquesta comissió va fer possible confirmar, sobre bases objectives i compartides, una situació de sequera històrica la qual la intensitat i la durada no tenen equivalent des de l'inici dels registres meteorològics (1959) i, probablement, molt més enllà.
Des d'aquesta comissió, malgrat les pluges registrades en determinats sector, el dèficit de pluges es manté molt excepcional (entre -60 i 65% durant els darrers 12 mesos) i els nivells observats a laels cursos d'aigua, a les preses i a les aigües subterrànies es mantenen especialment
problemàtics.
En conseqüència, tal com havia anunciat al final de la comissió de recursos hídrics, el prefecte de Catalunya Nord ha emès un decret que situa en "crisi de sequera", fins el dimarts 13 de juny, les conques i aqüífers de l'Aglí i i de la Tet, així com les zones dels Aspres i la frontera litoral. Aquestes zones estan experimentant una situació d'escassetat marcada i duradora de recursos hídrics que no permet fer front fins al final de l'estiu amb tots els usos, que s'haurien d'anticipar la reducció de les extraccions d'aigua destinades a assegurar, fins a finals de l'estiu, els usos prioritats per a l'aigua (en particular aigua potable i seguretat contra incendis).
La prefectura explica que s’han cercat mètodes d'implementació que tinguin en compte el realitats concretes dels diferents usuaris i escoltar-los.  La consulta, diu el comuncicat de premsa, ha permès adaptar, en una lògica d’intel·ligència col·lectiva, un nombre determinat de disposicions per, en definitiva, “aconseguir el màxim estalvi d'aigua amb un mínim impacte econòmic, social i ambiental”.
Finalment, el prefecte afirma haver estat atent al repartiment just de l'esforç entre tots els usos: agricultura, altres activitats econòmiques, vida quotidiana, cabals als rius. 
 

Aquestes són les mesures que s'apliquen a partir d'ara:

Reg (excepte el reg agrícola)
Estan prohibits:

• Reg de gespa, rotondes, espais verds, jardins de plaer, parterres i jardineres, tant públiques com privades, gestionades per entitats locals, empreses, associacions o particulars.
• Regar les plàntules d'arbres i arbustos. En els municipis que implementen un la d'acció basat en la carta de compromisos elaborada conjuntament entre l'estat i l'Associació Departamental de batlles, el municipi pot procedir al reg deplantacions d'arbres i arbustos plantats al sòl durant menys de 2 anys, entre les 20.00 i les 2.00 hores, dins el límit del 20% dels volums habituals, i si són coberts d'un mantell vegetal.
• Regar horts. Als municipis que implementen un pla d'acció basat en la carta de compromisos elaborada conjuntament per l'Estat i l'Associació Departament de batlle, el batlle pot autoritzar, per decret, el reg dels horts particulars per a l'ús de subsistència. Aquesta autorització especial es pot concedir dos dies a la setmana, entre les 20 h i les 2 h. El recurs utilitzat no pot provenir d'un canal regadiu.
• El reg d'espais esportius de qualsevol tipus (camps, estadis, etc.), a excepció d'un sol
terreny per instal·lació esportiva, el reg de la qual està autoritzat de 20.00 a 2.00 hores, sempre que l'aigua prové totalment d'un procés de reutilització. A més, el servei la policia de l'aigua pot permetre regar si es redueix de forma significativa la quanttat d’aigua utilitzada, exclusivament de 20.00 a 2.00 hores per als terrenys d'entrenament o competició d’àmbit estatal.
• El reg dels camps de golf, a excepció dels greens i sortides, el reg dels quals és autoritzat de 20.00 a 2.00 h sempre que l'aigua vingui íntegrament d'un procés de reutilització.

Rentat, neteja
Estan prohibits:

• La neteja de terrasses, façanes, cobertes i vials no subjectes obres. La neteja de superfícies objecte d'obra resta autoritzada, tenint en compte totes les disposicions necessàries per reduir significativament el consum d'aigua. La neteja de camins i terrasses segueix sent possible en cas d'imperatiu de salut, adoptant totes les mesures necessàries per reduir-ne significativament
consum d'aigua, i excloent les escombradores automàtiques. La neteja amb aigua corrent o de baixa pressió està prohibida.
• El rentat de vehicles per part de particulars fora de les estacions de rentat professional equipat amb un sistema de reciclatge d'aigua (mínim 70% d'aigua reciclat);
• El rentat de tots els vehicles nàutics (barques, motos d'aigua, etc.), motoritzats o no, excepte
requisits sanitaris, i posar a disposició sobre els pontons dels ports d'un subministrament d'aigua potable amb accés gratuït. Les autoritats portuàries defineixen en relació amb professionals les condicions de subministrament d'aigua només per a usos autoritzats
(aigua potable).

Ompliment de piscines, estanys i masses d'aigua
Estan prohibits:

• Ompliment i recàrrega d'aigua de totes les piscines i piscines d'ús privat  (casa individual, casa rural, copropietat, allotjament moblat). En el cas de les obres de construcció d'una piscina realitzada abans de la data de publicació d'aquesta ordre, i només en el cas que es pugui establir un risc de dany a l’obra en absència d’aigua, el primer ompliment de la piscina està autoritzat.
• D'acord amb la prohibició d'ompliment prevista en el paràgraf anterior, la venda, venda, lloguer o instal·lació de piscines i basses que es puguin instal·lar directament per part dels particulars queda suspesa. No obstant això, la possessió i l'emmagatzematge romanen autoritzat per a les empreses, en el context de la seva activitat professional, amb vista a la seva comercialització, un cop aixecada la suspensió.
• L'ús de jacuzzis i balnearis, quan no estiguin connectats a un sistema de recuperació total i de reutilització de l’aigua.
• La captació d'aigua amb la finalitat d'omplir o mantenir el nivell de basses d'aigua d’instal·lacions recreatives d'ús públic i privat.

Estan regulats:
• L'ompliment de piscines d'ús col·lectiu (piscina municipal, hotel, càmping, residències turístiques, parc d'oci). Aquests ompliments es limiten estrictament a les quantitats imposades i tenint en compte les bones pràctiques de "sequera" emesa per l'ARS. Els banys de peus estan exempts.
• El buidatge de piscines al medi natural està subjecte a la validació de l'ARS; el buidatge  ha d'estar subjecte obligatòriament a la neutralització prèvia del clor, pH i qualsevol altre producte present a la bassa. Els desguassos de les piscines en el sistema de tractament col·lectiu estan prohibits sense autorització administrativa prèvia.

Disposicions especials per als cursos d'aigua
Estan prohibits:
• Preses d'ús domèstic, efectuades directament als cursos d’aigua, amb l'excepció de les realitzades per a l'abeurament dels animals;
• Treballs al llit de cursos d'aigua destinats a millorar les captacions d'aigua o  per constituir una presa o una reserva d'aigua. No obstant això, els treballs de reparació desenvolupament de captacions d'aigua de reg del tipus "dic de grava", podran ser autoritzats durant la temporada de reg per una "policia de l’aigua".
• Bloquejar o accionar les vàlvules d'estructures hidràuliques, com molins, estanys, microcentrals, trams, basses i embassaments, en la mesura que aquests agreujarien el nivell de prelevament dels rius. Excepcions a aquesta prohibició es podran dictar a petició degudament motivada i si  són necessaris per no superar el nivell legal de la presa, la protecció contra inundacions de terres aigües amunt o la restitució aigües avall de l’afluència d’aigües amunt;
• El buidatge de basses d'aigua de qualsevol classe als cursos d'aigua.

Altres usos
Estan prohibits:

• El funcionament de les dutxes de platja o altres aparells de neteja situats a sobre la platja ;
• Funcionament de fonts públiques i privades, inclosos els circuits tancats;
• L'ús d’instal·lacions hidràuliques agrícoles per a usos no agrícoles; no obstant això, el
la tinença i l'emmagatzematge romanen autoritzats per a les empreses, com a part dels seus
activitat professional, amb vista a la seva venda comercial, un cop finalitzada la prohibició.
• Qualsevol implantació de nova perforació no subjecta a autorització sol·licitant els recursos en nivells d'alerta i restricció de crisi més elevats durant el període de vigència d'aquest decret, a excepció dels rellevaments destinats alsubministrament d'aigua potable a la població.
Estan regulats:
• Les boques d'incendi que només poden obrir els serveis d'emergència. Les proves d’aquests punts s'han d'ajornar en la mesura del possible, però romandran autoritzades en cas de ser
de necessitat després d'informar el servei encarregat de la policia d'aigües.
• La purga de la xarxa o el rentat de dipòsits de subministrament d'aigua potable són limitats al que és estrictament necessari.
• Queden subjectes a totes les intervencions essencials a les depuradores d'aigües residuals
l'autorització prèvia del servei encarregat de la policia d'aigües.
• Per a la venda de plantes i flors en test o per plantar: l'exposició llegible de les restriccions d'ús són obligatòries tant a l'entrada de la botiga com als suports digitals.

Usos agrícoles:
Es mantenen les mesures corresponents al nivell d'alerta elevat a les zones afectades vigent.

Per a les zones en crisi, els rellevaments agrícoles estan prohibits.
No obstant això, d'acord amb el principi de proporcionalitat esmentat a l'article R. 211-66 del
codi de medi ambient, segueix sent possible:
- la hidratació dels animals, sense restriccions;
- el reg dels conreus de l'horta en camp obert reduint les retirades en un 80% en un sistema de reg per gravetat, 50% en un sistema de reg localitzat, o 40% per a cultius sota hivernacle;
- regar els cultius de terra sense reduir els rellevaments  en un 30%;
- S'autoritza el reg d'arbres, arbustos i vinyes plantats amb menys de 3 anys d'antiguitat reduint-lo de 50%;
- el reg d'arbres, arbustos i vinyes reduint les extraccions en un 80% per sistemes de reg per gravetat i sistema de reg localitzat al 50% (degoteig, micro esprai).