L ’1 de gener de 2018 Catalunya Nord comptava amb 476.357 habitants

Catalunya Nord

| INSEE

L ’1 de gener de 2018 Catalunya Nord comptava amb 476.357 habitants.

Segons l'INSEE, l'Institut d'estadístiques i d'estudies econòmics, Perpinyà  tenia 119 188 habitants, seguida de Canet del Rosselló, 12 186, Sant Esteve, 11697.
Segueixen de prop Sant Cebrià, 10 844, Argelers, 10366, Cabestany, 10 235, Sant Llorenç de la Salanca, 10 158, Pià, 9 228, Elna, 9 103, i Ribesaltes, 8 756 habitants.

Entre el 2013 i el 2018, Catalunya Nord va guanyar, de mitjana, 2.730 habitants l’any, és a dir, un augment anual del + 0,6%. Aquest creixement, lleugerament inferior a la mitjana de la regió Occitanie, és degut exclusivament a la migració neta (+ 0,7% anual), mentre que el saldo natural lleugerament negatiu.
El dinamisme demogràfic és especialment present a la perifèria de Perpinyà. També està especialment marcat al llarg de la carretera 116, entre Prada i Perpinyà i als municipis limítrofs de l'A9.
Per contra, els territoris del Vallespir o de la Cerdanya, així com els que es troben entre Ceret i Els banys, al voltant de Font-Romeu o fins i tot els que es troben al llarg de la departamental 117 al nord-oest, experimenten un declivi demogràfic.

Entre les cinc aglomeracions de més de 10.000 habitants de Catalunya Nord, només Canet de Rosselló perd habitants. Les aglomeracions de Sant Llorenç de la Salanca i Sant Cebrià són les més dinàmiques amb un creixement mitjà anual de + 2,4% per al primer i + 0,8% per al segon. El seu dinamisme demogràfic, així com el de l'aglomeració de Ceret (+ 0,3%) es deu exclusivament a la seva atractivitat, mentre que el de l 'aglomeració de Perpinyà resulta de saldos naturals i migratoris positius (amb un + 0,2% per a cadascun). El municipi de Perpinyà va perdre habitants entre el 2013 i el 2018, malgrat un saldo natural positiu (+ 0,3%).

A Catalunya Nord el creixement demogràfic es desaccelera en comparació amb el període anterior (2008-2013), passant del + 0,9% anual al + 0,6% en el període recent (2013-2018). Entre els dos en períodes de cinc anys, el saldo natural esdevé deficitari i el superàvit migratori disminueix.
Aquesta desacceleració del dinamisme demogràfic està marcat en les dues principals aglomeracions de Catalunya Nord, Perpinyà i Sant Cebrià. En particular, a la zona de Perpinyà, el municipi de Perpinyà ha vist disminuir la seva població durant el període recent, quan encara augmentava entre el 2008 i el 2013. Per contra, el creixement demogràfic s’està reforçant a l’aglomeració de Sant Llorenç de la Salanca. I es manté feble a Ceret. L'aglomeració de Canet de Rosselló on la població va ser relativament estable entre el 2008 i el 2013, experimenta una petita disminució demogràfica en els darrers cinc anys.

Finalment l’INSEE destaca 5  zones d’atracció al voltant de les ciutats de Perpinyà, Prada, Ceret, Els Banys, i Banyuls de la Maremda.
Aquestes cinc zones alberguen uns 449.100 habitants, és a dir el 94% de la població. Entre el 2013 i el 2018, només la zona dels Banys va perdre habitants. Les de Perpinyà i de Prada, les dos més importants, són les més dinàmiques, amb taxes de creixement mitjanes respectivament un + 0,7% i un + 0,8% anual. Fora d’aquestes zones, 27.200 habitants deCatalunya Nord viuen en un dels 71 municipis situats fora de l’atractiu de les ciutats.